مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

روزت مبارک کودکه شیرین زبونم

کودکی همین بازی های جانانه توست کودکی همین لبخندهای بی بهانه توست کودکی همین نگاه های صادقانه توست کودکی همین پاکی و زلالی در جهان ساده توست کودکی همین وجود نازدانه توست روزت مبارک کودکم ...
16 مهر 1395
1