مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

من و ني ني و مهرسا

الهي من قربونت برم دختر مهربونم كه عاشق ني ني هستي و كلي ميبوسيش نی نی تا این لحظه ، 6 ماه و 15 روز تو دل مامانشه    ...
20 شهريور 1395
1