مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

33ماهگي مهرمامان

هميشه به قداست چشمان تو ايمان دارم چه كسي چشمان تو را رنگ كرده است چه وقت ديگر گيتي تواند چون تويي خلق كند؟؟؟ فرشته اي فقط در قالب انسان     اينم رنگ آميزي مهرسا خانوم همش ميگي مامان ببين از خط بيرون نزدم-اينقد آروم و با دقت رنگ ميكني --- الهي قربون اون دستاي كوچولوت بشم من كوتاه مينويسم اما تو بلند بخوان به بلنداي احساسم دوستت دارم   ...
25 آبان 1394

محرم94

    ديباچه ي عشق و عاشقي باز شود دلها همه آماده ي پرواز شود با بوي محرم الحرام تو حسين ايام عزا و غصه آغاز شود         ...
6 آبان 1394
1